รวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับเครือข่ายชาวอโศก

ในหน้านี้รวมงานวิจัย ที่บุคคล สถาบันต่างๆได้เข้ามาทำวิจัยในชุมชนเครือข่ายชาวอโศก เท่าที่รวบรวมได้ ท่านผู้ใดมีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเครือข่าวชาวอโศก เพิ่มเติมช่วยส่งข่าวด้วยนะครับ

ด้านศาสนา

๑. รายงานวิจัย “จรณะ 15 ทางเอกแห่งการบรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้าฯ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ปทุมสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยงค์ วิริยะวิทย์และรองศาสตราจารย์อาภรณ์ พุกกะมาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

๒. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “พระชาวอโศกกับพุทธบัญญัติว่าด้วยจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลฯ” ของนายตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ, 2525

๓.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเรื่องเกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรื่องความหมายในภาษาศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีภาษาของสำนักสันติอโศก” ของนายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

๔.การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา : กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก โดย : ขัตติยา ขัติยวร 2547

๕.แรงจูงใจในการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสวิรัติของพุทธศาสนิกชน : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีวัดทิพวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) กับพุทธสถานสันติอโศก;The Buddhists’ Motivation to consume Veegetarian Food : A comparative study of Wat Dibayavari Vihara (Wat Kamloyee) and โดย : ดรุณี สิงหเดช 2551

๖.ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวพุทธในกลุ่มวัดพระธรรมกาย พุทธสถานสันติอโศก และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ;Religious commitment of the Buddhists : Case study of Wat Phra Dhammakaya, Santi Asoke Buddhist Center, and Wat Chollaprathan Rangsar โดย :อัคคี ศรีทราชัยกุล

๗.อุดมการณ์ทางการเมืองในพุทธศาสนา : ศึกษากรณีแนวคิดของสำนักสันติอโศก ; โดย : สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

๘.“อคติ” กับปัญหาอธิกรณ์ในพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสำนักสันติอโศก;Agati and the legal investigations in Buddhism : a case study of the School of Santi Asoka โดย : พระมหานรากร วรเมธี

๙. การเมืองเรื่องศาสนา : บทบาทและการดำเนินการของมหาเถรสมาคม ต่อกรณีสันติอโศก โดย : ปิยนาถ วรศิริ

ด้านการศึกษา

๑. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักไร้สารพิษตามแนวคิดวิธีพุทธสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของ โรงเรียนในสังกัดชุมชนชาวอโศก;The Development of a training package on organic vegetable planting according to buddhist principles for level 3 students in as โดย : ใจกลั่น นาวาบุญนิยม 2551

๒.  การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี;An Application of Sufficiency Philosophy to School Administration of the Sammasikkha Rajathani Asoke School in Ubon Ratchathani Province โดย : มิ่งหมาย มุ่งมาจน 2552

๓.การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก.

๔.การศึกษาสภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ;The state and problem of applying local wisdom to teaching and learning social studies in Sum โดย : ลดาวัลย์ มะลิไทย

ด้านสังคม ชุมชน

๑. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก;The development of self-reliance community : a case study of Sisa Asok community โดย : กิตติกร สุนทรานุรักษ์ 2543

๒ การพัฒนาแบบพึ่งตนเองกับการพัฒนาในเชิงพุทธ : กรณีศึกษา ชุมชนศรีษะอโศก;Self-Reliance Development and Buddhist Development Approach : A Case Study of Srisa-asoke Communityโดย : จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์ 2542

๓. โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก Community Power Structure : A Case Study of AsokaCommunity ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พัฒนาสังคม (การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม) 2536

๔.วิถีเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี;Self-sufficiency and Rajathani Asoke Village im Tambol Bung Mai, Warinchamrab District of Ubon Ratchathani Province, Thailand โดย : จงกลมณี เสน่หา 2551

๕.แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนศีรษะอโศก ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ;Management of Communal Economy of Srisa Asok Community in Tambon Krasaeng of Kantralalak Srisaket Province โดย : สมบัติ เขียว 2552

๖.แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี;Management of Communal Economy of Ratchathani Asok Communityin Tambon Bungmai Warinchamrap District Ubon Ratchathani Province โดย : เสธา เขียว 2552

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชนปฐมอโศกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน;The Development Strategies of Pathom Asoke Village and the Sustainable Development โดย :ณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล 2546

๘.รูปแบบการทำกสิกรรมธรรมชาติเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มสันติอโศก : กรณีศึกษาชุมชนศรีษะอโศก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย :อัจฉรีย์ ทองคำเจริญ 2542

๙.การศึกษาชุมชนชาวอโศก จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรัฐและสังคมในอุดมคติ;A study of Asoke community in Chiang Mai as a utopia โดย : ชุมพล ศรีรวมทรัพย์

๑๐.ศักยภาพของพุทธเกษตรกรรมในการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม ;Potentials of Buddhist agriculture for community self-reliance : a case study of Pathom Asoke Community, Nakhon Pathom Province โดย : จิราวดี ศรีสุวรรณ 2550

๑๑.ระบบบุญนิยม : การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสาธารณโภคีศีรษะอโศก ชุมชนศีรษะอโศก จังหวัดศรีษะเกษ;The merit system of the community welfare development fund for self-reliance : a case study of the Satharanaphokhi Srisha-Asoke, โดย : เพ็ญศิริ พันพา 2545

๑๒.รูปแบบการสื่อสารในชุมชนปฐมอโศก ;Patterns of communication in Pathom Asoke Community โดย : วัชรินทร์ จุลสำรวล, 2514-

๑๓.การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อรายการวิทยุชุมชน เพื่อนชุมชน ชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ;People participation on community radio in Pathomasoke Village, Prapathon Sub-District, Muang Distric [i.e. District], Nakhon Pathom Provinc โดย : พัชราภรณ์ สายรัดเงิน

๑๔.กระบวนการก้าวสู่ความเป็นชุมชนเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนศาลีอโศก ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์;THE PROCEDURE TO SELFICIMCY OF SELFCIMCY COMMUNIT OF SALEEASOLER LAMBAL KOK-DUAE AUMPHUR PAI-SA-LEE NAKORN SA-WAN โดย : เบญจภรณ์ ศรีวงษา 2549

๑๕.อัตราส่วนต้นประสิทธิผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรหลักสูตรสัจธรรมชีวิตตามแนว”บุญนิยม” : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม;Cost-effectiveness ratio of capability and quality of agriculturist life development program in r โดย :บวร ทรัพย์สิงห์ 2546

๑๖.รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา : \b สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานีโดย : นภดล พัฒนะศิษอุบล. 2548

๑๗.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม;Public participation in the operation of Pathomasoke Community Radio in Praprathon sub-district Muang district Nakhonpathom province โดย :ชัยชนะ ขุนสูงเนิน 2552

๑๘.การศึกษาศักยภาพในการพึ่งตนเองเชิงเศรษฐกิจของชุมชนปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม;The study of economic self-reliance potential of Pathom Asoke village, tambon Phrapathone, amphoe Muang Nakhonpathom province. โดย :สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร 2544

๑๙.อาหารมังสวิรัติ : ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม;Belief and behavior of vegetarians : a case study at Pathom-asoke village, Amphoe Muang, Nakornpathom province. โดย :จามรี สุพันธุ์วณิช 2535

๒๐.การบริหารสวัสดิการสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระบบบุญนิยม : ศึกษากรณีชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี ;Sufficiancy economy social welfare management under booniyom system : a case study of Din Nong-Dan Nuae Community, Udonthani Province โดย : เพชรดินฟ้า ดิศโยธิ 2550

ด้านสุขภาพ

๑.ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการบริโภคอาหารมังสวิรัติของเด็กรุ่นในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี;Iron deficiency anemia and food consumption of vegetarian adolescents in Ratchatani Asoke Community, Ubonratchathani Province โดย :สุวรรณา แม่นปืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s